Tag: photography

Honeybees

Today it was unseasonably warm and sunny here in the Netherlands and so, though it is only february,  all the crocuses were open and the honeybees were having their first flights of the year.  They were loaded with the pollen they had collected: big clumps at their feet while little bits were covering their bodies everywhere.

DSC_4030
.
DSC_4020

Advertisement

Spring – Lente

It was my intention to start blogging again ‘sometime in spring’. But spring was slow in coming this year. At least here in the Netherlands it has been very cold en windy most of the time.  The animals however were not deterred by a bit of cold. At least for these frogs is was business as usual.

Het was mijn bedoeling ‘ergens in de lente’ weer met bloggen te beginnen.  Maar de lente was dit jaar koud en waaierig en tot nu toe kwam mijn camera nog maar een enkele keer uit de kast. Deze kikkers hadden overigens nergens last van. Voor hen was het business as usual.

DSC03610 . IMG_3205

Long legs – lange benen

The common redshank has wonderful long bright orange legs. While I can understand that it is a good thing for waders to have long legs, I don’t quite understand the bright orange bit. Surely there is a good reason apart from it being pretty?

De tureluur heeft mooie lange, fel oranje poten. Nu kan ik goed begrijpen dat lange poten handig zijn voor een waadvogel maar dat felle oranje snap ik niet zo goed. Toch zal daar  best wel een goed reden voor zijn, behalve dan dat het er leuk uitziet.

.

DSC_0231

Jellyfish – kwallen

At the moment I don’t really have time for photography or blogging, but just to show I am still alive, a quick blogpost with some jellyfish pictures I took earlier in the year.

Eigenlijk heb ik op het moment helemaal geen tijd voor fotograferen of bloggen, maar als teken van leven toch even een snel bericht met een aantal foto’s van aangespoelde kwallen die ik eerder dit jaar maakte op Terschelling

.
DSC01239 . DSC01262
.
DSC01276

Ivy – klimop

Ivy is by far the most gratifying plant in our garden. It flowers from the end of august till far in october, when it is about the only plant left where  insects can still find  nectar and pollen. Every day it is swarmed with flies, hoverflies, all  kind of bees, wasps, butterflies etc. etc.

De klimop is verreweg de meest dankbare plant in onze tuin. Hij bloeit vanaf eind augustus tot ver in october en is dan de enige plant waar nog nectar en stuifmeel te vinden is voor de insecten. Hij is elke dat vergeven van de vliegen, zweefvliegen, allerlei soorten bijen, wespen, vlinders etc. etc.

.

DSC_8333 . DSC_8343

Mushrooms – Paddestoelen

It is september so time for mushroom pictures. I take loads of pictures of fungi every year. They are posing so patiently compared to birds or insects. I use my Sony Nex camera with tilting screen so I don’t have to lie on my belly in the mud 😉

Het is september dus tijd voor paddestoelen foto’s. Elk jaar weer  neem ik massa’s foto’s van paddestoelen. Ik gebruik daarvoor mijn Sony Nex camera met opklapbaar scherm, zodat ik niet op mijn buik in de modder hoef te liggen 😉

.

DSC02271 . DSC02262
.
DSC02254

Violet copper – Blauwe vuurvlinder

I think they are  quite pretty, these  violet coppers (Lycaena helle). These little butterflies have the conservation status ‘near threatened’,but I saw them in abundance in the Belgium Ardennes this spring.

Ik vind het zelf een mooi vlindertje, deze Blauwe Vuurvlinder (Lycaena helle). Ze staan op de rode lijst als ‘kwetsbaar’, maar in de Ardennen zag ik er dit voorjaar nog massa’s vliegen.
.
DSC_5528 . DSC_5529

Among the grasses – tussen het gras

Sometimes, when I am on the hunt for insects to photograph, I just cower in the field and stare hard at the vegetarion and soon enough i see all kinds of strange creatures crawling up en down the stems. There is a whole miniature world out there among the grasses

Soms als ik op zoek ben naar insecten om te fotograferen hurk ik gewoon tussen het hoge gras kijk goed naar alle stengels en al gauw zie ik dan van alles langs de sprietjes kruipen. Er is daar een hele miniatuur wereld tussen het gras.

DSC_0805 . DSC_1061

Stormy weather -Stormachtig weer

On the dutch Wadden islands the wind always blows harder than anywhere else in The Netherlands. Here are some pictures of a sunny but stormy day on Terschelling.

Op de Waddeneilanden waait het altijd harder dan in de rest van Nederland. Hier foto’s van een zonnige maar waaierige dag op Terschelling.
DSC_7674 . DSC_7730
.
DSC_7685

Stripe-faced dronefly – Puntbijvlieg

This time I am rather certain I have got it right: This is the stripe-faced dronefly or Eristalis nemorum. I know because of  its characteristic behaviour of hovering over a female that is feeding on a flowerhead.

Dit keer weet ik het vrijwel zeker: dit is een puntbijvlieg ofwel een Eristalis nemorum. Dat kun je zien aan het karakteristieke gedrag van het mannetje dat boven een vrouwtje zweeft terwijl zij een bloem bezoekt. Een soort baltsgedrag.
DSC_5651 Sometimes there is some confusion when a bumblebee maneuvers inbetween the two flies. Soms is er enige verwarring wanneer een hommel zich tussen de twee zweefvliegen manoevreert. DSC_5660
The bumblebee though is not impressed and goes on collecting nectar undisturbed.

De hommel is niet onder de indruk en gaat onverstoorbaar verder nectar te verzamelen.
DSC_5671

Weekly Photo Challenge – Rare

This is my entry in the Daily Post weekly photo challenge of this week.

Usually when I post a picture of a flower with an insect, the insect is the main subject. But this time it is all about the plant. This is a Whorled Solomon’s Seal (Polygonatum verticillatum) and very rare, at least here in the Netherlands.
The flowers grow in clusters around the upgoing stem, while the flowers of the much more common Solomon’s Seal (Polygonatum multiflorum) in the second picture hang in rows from the underside of the horizontal stems.
DSC_4330 . DSC_4278

Eurasian coots update – Meerkoeten update

De coots family of my post of july 29th is still going strong. There are three chicks left and they are growing fast. They can find their own food now, though they are also still being fed. Their metamorphosis is about halfway. Almosts all the red has dissappeared. Soon they will be quite pretty. Soon, but not yet…

De meerkoetenfamilie uit mijn blogje van 29 juni zit nog steeds in de sloot achter ons huis. Er zijn nu nog drie jongen en die groeien voorspoedig. Ze kunnen al aardig zelf voedsel zoeken, hoewel ze ook nog gevoerd worden. Ze zijn al halverwege hun metamorphose. Bijna al het rood is van hun kop verdwenen. Nog even en ze zijn echt mooi. Nog even…
DSC_5575 . DSC_5558
.
DSC_5562

Grasshoppers – Sprinkhanen

At least I think those are grasshoppers rather than crickets. I learned that the ones with short antennae are the grasshoppers and the ones with long antennae are crickets, except when they are green. The green ones are always grasshoppers. Crickets are never green.
All pictures shot in may in Northern France.

Edit: According to the very knowledgable Pete Hillman the one in the last picture is a cricket after all. It is  called long-winged conehead (conocephalus discolor) and you can read all about it in Pete’s blog Pete Hillman’s Nature Photography.

Tenminste, ik denkt dat dit sprinkhanen zijn en geen krekels. Ik heb ergens gelezen dat sprinkhanen korte antennes hebben en krekels lange. Behalve wanneer het om een groen exemplaar gaat, dan is het altijd een sprinkhaan. Krekels zijn nooit groen.
Alle foto’s zijn in mei genomen in Noordfrankrijk.

Edit: Volgens deskundige Pete Hillman  is die in de laatste foto toch een krekel. Het een ‘gewoon spitskopje’ (conocephalus discolor). Je kunt er alles over lezen in Pete’s weblog Pete Hillman’s Nature Photography.

DSC_6864 . DSC_6380
.
DSC_5955 . DSC_6381

Umbelliferae – schermbloemigen

When you are out with your macrolens and on the lookout for bugs you are always well served by the flowers of the members of the carrotfamily or Umbelliferae. They are always loaded with all kind of flies, bees, hoverflies and all sort of other insects like the sawfly in the first picture.

Als je op stap bent met je macro lens en op zoek bent naar insecten kun je bij schermbloemigen altijd terecht. Je vindt er massa’s vliegen, bijen, zweefvliegen of zoals hier zaagwespen.

DSC_4499
.
I suspect this cranefly landed here by accident as they usually have little interest in flowers. Ik vermoed dat deze langpootmug hier per ongeluk is beland, die hebben anders meestal weinig interesse in bloemen. DSC_4337
.

Looking from a distance these flowers just look a little dirty but when you come closer you find they are covered with little ants.

Van een afstandje zagen deze bloemen er een beetje viezig uit, maar als je dichterbij komt zie je dat ze vol zitten met kleine mieren.
DSC_4364

Meadow or tree pipit – gras- of boompieper

Meadow pipit, or tree pipit – I can never tell the difference – on the lookout. It soon  became clear why: a bit further down the road I spotted two juvenile pipits in the grass.

Gras- of boompieper – ik weet nooit het verschil – op de uitkijk. Al snel werd duidelijk waarom: een eindje verderop zag in twee jonge piepers in het gras.
DSC_1463 . DSC_1845
.
DSC_1857

Frog’s perspective – kikkerperspectief

This frog was sunbathing on the edge of our pond. To take his picture I was going as low on the ground as I could, flat on my belly, so I could see him straight in the eye. It made him look much more impressive than seen from my normal point of view.

Deze kikker zat lekker in het zonnetje  op de rand van onze vijver. Om deze foto te maken ging ik zo laag mogelijk bij de grond, ofwel plat op mijn buik, zodat ik hem recht in zijn ogen kon kijken. Zo zag hij er veel indrukwekkender uit dan vanuit mij normale gezichtspunt.
P1030470 . P1030464

Another pretty beetle – nog zo’n mooi kevertje

This beauty is a member of the leaf beetle family, I think it is the Chrysolina cerealis, but I am no expert so I could be wrong. It was difficult to get a good picture of this beetle because there were so many grasses and leaves around him. When I finally managed to get an unobstructed view he was refusing to look at me and showed me his backside. Well at least it was a very colourful backside.

Deze schoonheid is lid van de familie van de bladhaantjes. Ik denk dat het de Chrysolina cerealis is, maar ik ben geen expert. Hij was moeilijk te fotograferen omdat hij zo tussen de sprietjes en blaadjes zat en toen het uiteindelijk lukte hem goed in beeld te krijgen wilde hij enkel nog zijn achterste laten zien. Maar het was natuurlijk wel een hele kleurrijke achterste.

DSC_5429 . DSC_5430

Garden Chafer – Johanneskever

The Garden chafer  (Phyllopertha horticola) is supposed to be damaging, feeding on leaves and buds while the larvae eat the roots of grasses a.o. I never noticed much of that in my own garden though. To me it is just one more pretty beetle.

De Johanneskever (Phyllopertha horticola), ook wel bekend als rozenkever, schijnt redelijk schadelijk te zijn. Hij vreet blad en bloemknoppen en de larven vreten aan de wortels van je gazon. Zelf heb ik daar nooit veel van gemerkt. Ik vind het gewoon een leuk kevertje.
DSC_0687 .
DSC_0889

The Beach – Het Strand

Because of the warm weather I thought some beach pictures were in order. These pictures are taken at Terschelling, one of the Dutch Waddensea islands and one of my favourite retreats whenever I feel I need to get away for a bit.

Vanwege het mooie weer vond ik het tijd worden voor wat strand foto’s. Deze foto’s zijn genomen op Terschelling, één van mijn favoriete plekjes als ik behoefte heb er even tussenuit te gaan.
DSC02336 There is some great fishing if you like that sort of thing. DSC_3603
Sometimes unexpected things happen. Here it looks like my dog is being attacked by a lion!
DSC_3595b
But no, it is only a rather big golden retriever 😉

solitary bee

I love these blue/purple geraniums and so does this solitary bee apparently. I don’t know what kind of bee it is exactly. I read somewhere that there are over 20.000 species in the world, many of which look very much alike. So I will leave the  identification to the experts.

Ik vind deze blauw/paarse geramiums prachtig en blijkbaar vindt deze solitaire bij ze ook leuk, of in ieder geval lekker. Ik heb geen idee wat voor één het precies is. Ik heb ergens gelezen dat er meer dan 20.000 soorten zijn waarvan er veel erg op elkaar lijken. Dus ik laat het determineren maar over aan de experts.

DSC_4860