Category: Insekten

Honeybees

Today it was unseasonably warm and sunny here in the Netherlands and so, though it is only february,  all the crocuses were open and the honeybees were having their first flights of the year.  They were loaded with the pollen they had collected: big clumps at their feet while little bits were covering their bodies everywhere.

DSC_4030
.
DSC_4020

Advertisement

Zebra spider

I love jumping spiders and this zebra spider is a very common one that can be spotted frequently in our house and garden. When you look closely at the first picture you can see he (or she) is munching on some small insect or other.
DSC_3794 . DSC_3810

Leafcutterbees – behangersbijen

This summer various kinds of leafcutter bees invaded our greenhouse. They were building their  little nests in small holes they dug themselves under the cacti and other succulents, using little bits of leaf  from the rosebushes. It was great fun to see them struggle because the bits of leaf were often much bigger than the insect itself.

Deze zomer hadden veel bezoek van behangersbijen die in kas onder de cactussen en vetplanten kleine holletjes groeven en daarin met stukjes rozenblad hun nestjes bouwden. Het was een grappig gezicht ze te zien worstelen met die stukjes blad die vaak veel groter waren dan zijzelf.

DSC_3634 . DSC_3709

Rhingia campestris – snuitvlieg

This is supposed to be the Rhingia campestris, easely recognizable by his distinctive long snout. So in dutch he is called ‘ordinary snout fly’, but I don’t think that name is used in english as well.

Dit is de gewone snuitvlieg ofwel Rhingia campestris. Gemakkelijk te herkennen aan – jawel – zijn lange snuit.

DSC_2916

Damselflies

After a few hot and sunny days there are lots of damselflies hovering a round the pond. I  love them. Though they are predators of course, they look like funny little aliens.  The first picture is the large red damselfly and the second one of the many blue varieties. Don’t know which one.

Na een paar warme zonnige dagen zie je massa’s waterjuffers bij de vijver. Het zijn natuurlijk roofdiertjes maar ze zien er zo grappig uit met hun ronde oogjes. De eerste foto is een vuurjuffer en de tweede een van de vele blauwe soorten. Geen idee welke.

DSC_1261 . DSC_1276

Orange tip – Oranjetipje

This orange  tip butterfly was trapped in our greenhouse. After I set him free he rewarded me by posing for me. Or maybe he was stil a bit in shock…

Dit oranjetipje was zo dom de kas in te vliegen waar ik hem moest redden.  Nadat ik hem vrijgelaten had, beloonde hij mij door voor mij te poseren. Of misschien moest hij gewoon nog een  beetje bijkomen van de schrik.

DSC_6030

Cuckooflower – pinksterbloem

I have been extremely busy these last few months and did not have any time to go out taking pictures. However one of the rare sunny days in april when I walked into my own back yard and saw all those bugs visiting the cuckooflowers I could not resist and grabbed my camera.

Ik heb het extreem druk gehad de laatste maanden en had absoluut geen tijd om te fotograferen, maar toen ik op één van die zeldzame zonnige dagen de achtertuin in liep en al die insecten druk bezig zag op de pinksterbloemen kon ik het natuurlijk niet laten mijn camera te pakken.

DSC_5426 . DSC_0488

Ivy – klimop

Ivy is by far the most gratifying plant in our garden. It flowers from the end of august till far in october, when it is about the only plant left where  insects can still find  nectar and pollen. Every day it is swarmed with flies, hoverflies, all  kind of bees, wasps, butterflies etc. etc.

De klimop is verreweg de meest dankbare plant in onze tuin. Hij bloeit vanaf eind augustus tot ver in october en is dan de enige plant waar nog nectar en stuifmeel te vinden is voor de insecten. Hij is elke dat vergeven van de vliegen, zweefvliegen, allerlei soorten bijen, wespen, vlinders etc. etc.

.

DSC_8333 . DSC_8343

Among the grasses – tussen het gras

Sometimes, when I am on the hunt for insects to photograph, I just cower in the field and stare hard at the vegetarion and soon enough i see all kinds of strange creatures crawling up en down the stems. There is a whole miniature world out there among the grasses

Soms als ik op zoek ben naar insecten om te fotograferen hurk ik gewoon tussen het hoge gras kijk goed naar alle stengels en al gauw zie ik dan van alles langs de sprietjes kruipen. Er is daar een hele miniatuur wereld tussen het gras.

DSC_0805 . DSC_1061

Stripe-faced dronefly – Puntbijvlieg

This time I am rather certain I have got it right: This is the stripe-faced dronefly or Eristalis nemorum. I know because of  its characteristic behaviour of hovering over a female that is feeding on a flowerhead.

Dit keer weet ik het vrijwel zeker: dit is een puntbijvlieg ofwel een Eristalis nemorum. Dat kun je zien aan het karakteristieke gedrag van het mannetje dat boven een vrouwtje zweeft terwijl zij een bloem bezoekt. Een soort baltsgedrag.
DSC_5651 Sometimes there is some confusion when a bumblebee maneuvers inbetween the two flies. Soms is er enige verwarring wanneer een hommel zich tussen de twee zweefvliegen manoevreert. DSC_5660
The bumblebee though is not impressed and goes on collecting nectar undisturbed.

De hommel is niet onder de indruk en gaat onverstoorbaar verder nectar te verzamelen.
DSC_5671

Grasshoppers – Sprinkhanen

At least I think those are grasshoppers rather than crickets. I learned that the ones with short antennae are the grasshoppers and the ones with long antennae are crickets, except when they are green. The green ones are always grasshoppers. Crickets are never green.
All pictures shot in may in Northern France.

Edit: According to the very knowledgable Pete Hillman the one in the last picture is a cricket after all. It is  called long-winged conehead (conocephalus discolor) and you can read all about it in Pete’s blog Pete Hillman’s Nature Photography.

Tenminste, ik denkt dat dit sprinkhanen zijn en geen krekels. Ik heb ergens gelezen dat sprinkhanen korte antennes hebben en krekels lange. Behalve wanneer het om een groen exemplaar gaat, dan is het altijd een sprinkhaan. Krekels zijn nooit groen.
Alle foto’s zijn in mei genomen in Noordfrankrijk.

Edit: Volgens deskundige Pete Hillman  is die in de laatste foto toch een krekel. Het een ‘gewoon spitskopje’ (conocephalus discolor). Je kunt er alles over lezen in Pete’s weblog Pete Hillman’s Nature Photography.

DSC_6864 . DSC_6380
.
DSC_5955 . DSC_6381

Umbelliferae – schermbloemigen

When you are out with your macrolens and on the lookout for bugs you are always well served by the flowers of the members of the carrotfamily or Umbelliferae. They are always loaded with all kind of flies, bees, hoverflies and all sort of other insects like the sawfly in the first picture.

Als je op stap bent met je macro lens en op zoek bent naar insecten kun je bij schermbloemigen altijd terecht. Je vindt er massa’s vliegen, bijen, zweefvliegen of zoals hier zaagwespen.

DSC_4499
.
I suspect this cranefly landed here by accident as they usually have little interest in flowers. Ik vermoed dat deze langpootmug hier per ongeluk is beland, die hebben anders meestal weinig interesse in bloemen. DSC_4337
.

Looking from a distance these flowers just look a little dirty but when you come closer you find they are covered with little ants.

Van een afstandje zagen deze bloemen er een beetje viezig uit, maar als je dichterbij komt zie je dat ze vol zitten met kleine mieren.
DSC_4364

Another pretty beetle – nog zo’n mooi kevertje

This beauty is a member of the leaf beetle family, I think it is the Chrysolina cerealis, but I am no expert so I could be wrong. It was difficult to get a good picture of this beetle because there were so many grasses and leaves around him. When I finally managed to get an unobstructed view he was refusing to look at me and showed me his backside. Well at least it was a very colourful backside.

Deze schoonheid is lid van de familie van de bladhaantjes. Ik denk dat het de Chrysolina cerealis is, maar ik ben geen expert. Hij was moeilijk te fotograferen omdat hij zo tussen de sprietjes en blaadjes zat en toen het uiteindelijk lukte hem goed in beeld te krijgen wilde hij enkel nog zijn achterste laten zien. Maar het was natuurlijk wel een hele kleurrijke achterste.

DSC_5429 . DSC_5430

Garden Chafer – Johanneskever

The Garden chafer  (Phyllopertha horticola) is supposed to be damaging, feeding on leaves and buds while the larvae eat the roots of grasses a.o. I never noticed much of that in my own garden though. To me it is just one more pretty beetle.

De Johanneskever (Phyllopertha horticola), ook wel bekend als rozenkever, schijnt redelijk schadelijk te zijn. Hij vreet blad en bloemknoppen en de larven vreten aan de wortels van je gazon. Zelf heb ik daar nooit veel van gemerkt. Ik vind het gewoon een leuk kevertje.
DSC_0687 .
DSC_0889

Tiny bee

Finally we have some nice hot weather and I can just walk into the garden with my macro lens attached to my camera and shoot away. Here is a tiny little bee visiting some sedum flowers.

Eindelijk hebben we lekker warm zomerweer en kan ik gewoon de tuin in lopen met mijn macrolens op mijn camera en valt er van alles te fotograferen. Hier is een super klein bijtje op de sedumbloemen.

DSC_4846 .

To give you a sense of proportion, here are the same flowers with a honeybee.
Voor de juiste verhouding, hier een foto van dezelfde bloemen met een honingbij. DSC_4849
.
Another picture of the little one on the sempervivums.
Foto van het kleine bijtje op de sempervivum.
DSC_4856z

solitary bee

I love these blue/purple geraniums and so does this solitary bee apparently. I don’t know what kind of bee it is exactly. I read somewhere that there are over 20.000 species in the world, many of which look very much alike. So I will leave the  identification to the experts.

Ik vind deze blauw/paarse geramiums prachtig en blijkbaar vindt deze solitaire bij ze ook leuk, of in ieder geval lekker. Ik heb geen idee wat voor één het precies is. Ik heb ergens gelezen dat er meer dan 20.000 soorten zijn waarvan er veel erg op elkaar lijken. Dus ik laat het determineren maar over aan de experts.

DSC_4860

Bee Beetle – Penseelkever

It is almost a ritual: the annual visit of the bee beetle when the blackberries are in bloom. This year I thought I had missed him until last weekend on one of the last blossoms there he was!

Het is bijna een ritueel, eens per jaar als de bramen bloeien krijgen we bezoek van de penseelkever. Dit jaar had ik ze nog niet gezien tot afgelopen weekend er op één van de allerlaatste bloemetjes opeens één verscheen.
DSC_4987 Taking pictures was quite a  challenge because of the strong winds. The bee beetle was a clever little guy and anchored himself by hooking is hind legs around a flower petal Fotograferen was lastig door de sterke wind. De penseelkever was zo slim zich te verankeren door zijn achterpoten om een bloemblad te slaan. DSC_5003

All of a sudden, while I was taking these pictures,  a second bee beetle landed on the same flower.
Plotseling, terwijl ik aan het fotograferen was,  landde er een tweede penseelkever op hetzelfde bloemetje

DSC_5018 That resulted in a fight of course and after a lot of wing flapping, the intruder took off. Dat gaf natuurlijk ruzie en na een boel vleugelgewapper ging de indringer er weer vandoor. DSC_5022

Fly

Actually this post should have been called ‘Yellow dung fly on nettle’, but somehow I did not think that sounded very actractive, so I decided to keep it simple.

Eigenlijk zou deze post ‘strontvlieg op brandnetel’ moeten heten, maar dat vond ik toch niet zo wervend klinken, dus heb ik het maar simpel gehouden.

 
DSC_4535